Terms and conditions

§1 Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa zasady, warunki i zakres funkcjonowania Serwisu oraz zasady i sposób świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 • Serwis w Fazie Beta: Nasz Serwis obecnie znajduje się w fazie beta, co oznacza, że nadal pracujemy nad jej rozwojem i testujemy różne funkcjonalności w celu ich optymalizacji i doskonalenia przed pełnym wdrożeniem. W związku z tym, użytkownicy korzystający z aplikacji w fazie beta mogą napotkać pewne błędy, nieścisłości lub niedoskonałości w jej działaniu.
 • Ograniczenie Odpowiedzialności za Problemy Techniczne: Nie możemy zagwarantować pełnej stabilności ani nieprzerwanej dostępności aplikacji w fazie beta. W związku z tym, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z aplikacji w fazie beta, w tym, lecz nie tylko, za straty finansowe, utratę danych, przerwy w działaniu aplikacji czy wszelkie inne szkody lub straty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania aplikacji w fazie beta.
 • Ograniczenie Odpowiedzialności za Dane Użytkowników: Choć podejmujemy wszelkie możliwe środki w celu ochrony danych użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa absolutnego danych przechowywanych w ramach aplikacji w fazie beta. W związku z tym, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ujawnienie lub nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z aplikacji w fazie beta.
 • Brak Gwarancji: Wyraźnie oświadczamy, że nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących aplikacji w fazie beta, w tym, lecz nie tylko, gwarancji zgodności z określonymi celami, bezawaryjności, niezakłóconego działania, bezpieczeństwa czy dokładności.
 • Zmiany i Aktualizacje: Ponieważ Serwis w fazie beta nadal jest rozwijany, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji, usunięcia funkcjonalności czy zawieszenia dostępności serwisu w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z takich działań.
 • Zgoda na Korzystanie z Serwisu w Fazie Beta: Korzystając z serwisu w fazie beta, użytkownik wyraża zgodę na ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie oraz na ewentualne niedoskonałości i ryzyka związane z korzystaniem z aplikacji w fazie beta.
 • Jesteśmy wdzięczni za wszelkie zgłoszenia błędów, sugestie czy uwagi dotyczące działania aplikacji w fazie beta. Prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia technicznego w przypadku problemów lub pytań związanych z korzystaniem z aplikacji w fazie beta.
§2 Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

§3 Korzystanie z serwisu internetowego
 • Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Serwisem jest Usługodawca.
 • Serwis Beehive Hub to oprogramowanie, gdzie podstawową funkcją jest pomoc w zarządzaniu pasiekami rodzin pszczelich oraz planowaniem prac pasiecznych.
 • Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 • Usługa w ramach serwisu Beehive Hub jest darmowa, a dostęp do niej odbywa się poprzez przegladarke internetową.
 • Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z serwisu Beehive Hub pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z serwisu Beehive Hub.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ograniczenia, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie serwisu Beehive Hub.
 • Użytkownik korzysta z serwisu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania serwisu Beehive Hub w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowanie urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z serwisu itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż serwis Beehive Hub odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.
§4 Przebieg procesu logowania
 • Poprzez zrealizowanie procedury logowania w serwisie internetowym Beehive Hub, której skutkiem jest założenie Konta użytkownika, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Użytkownik logując się do Serwisu wyraża zgodę na zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie logowania i zamieszczonych przez Użytkownika w ramach jego Konta użytkownika i ich przetwarzanie w celu wykonania usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu
§5 Zasady funkcjonowania Serwisu
 • Założenie Konta użytkownika wymaga od Użytkownika podania aktywnego adresu e-mail. Dane te będą dostępne wyłącznie dla Administratora z wyłączeniem innych Użytkowników.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto użytkownika z serwisu Beehive Hub kierując wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: support@beehive-hub.pl. Wraz z usunięciem Konta użytkownika usunięty zostanie z serwisu Beehive Hub na stałe i bezpowrotnie profil Użytkownika wraz z wszystkimi zawartymi w nim danymi. Po usunięciu Konta użytkownika nie ma możliwości jego przywrócenia, ani odzyskania usuniętych danych, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta użytkownika przez tego samego Użytkownika. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jednak nie wyklucza to ponownego zalogowania się przez Użytkownika.
§6 Prawa własności intelektualnej
 • Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, dotyczącymi zawartości serwisu internetowego są własnością Usługodawcy. Użytkownik może ściągnąć materiały dostępne w serwsie Beehive Hub, wyłącznie dla osobistego użytku, niemającego charakteru komercyjnego.
§8 Ochrona danych osobowych
§8 Reklamacje
 • Użytkownik może składać Reklamacje w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej - support@beehive-hub.pl.
§9 Zastrzeżenie prawa do zakończenia usługi:

Niniejszy Serwis zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług w dowolnym momencie z powodu okoliczności wymagających takiej decyzji. W takim przypadku użytkownicy zostaną powiadomieni o zakończeniu usługi poprzez powiadomienie na stronie głównej serwisu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do usunięcia kont użytkowników oraz wszelkich danych lub treści użytkowników w związku z zakończeniem usługi.

§10 Postanowienia końcowe
 • Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.03.2024 r
 • Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do .
 • W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.